Logo Poulek Solar

Instalační manuály

Instrukce k instalaci a údržbě
Soubor ve WORD97 lze "uložit jako" a potom vytisknout.

Finální kontrola
Seznam bodů kontroly před uvedením do provozu.

Instalační podmínky

1) Části uvedené v přiloženém seznamu by měly být v transportním balíčku.

2) TRAXLETM [1] by měl být orientován ve směru sever-jih. V okolním prostoru by nemělo být žádné stínění (stromy, jiná zařízení apod.) od 6 hod. ráno do 6 hod. odpoledne.

3) TRAXLETM [1] by měl být montován ke stojanu [3]. Poznámka: a) Stojan [3] není součást standardní dodávky. b) Mohou být použity různé druhy stojanů. (např. sloupový držák)

4) Sklon TRAXLETM [1] by měl být najustován podle místní zeměpisné šířky. (Sklon horizontálního uspořádání by měl být 2-5o).

5) Ráhno [4] by mělo být montováno na TRAXLETM [1]. Čep A na horním profilu ráhna by měl být uchycen do díry A vyvrtané do TRAXLETM [1]. Příčné "L" profily [7] by měly být uchyceny k ráhnům [4]. (TRAXLETM delší než 3.5 m.)

6) Kolektory [6] by měly být montovány k ráhnům [4]. Solární kolektory musí být dobře vyváženy. (Viz podrobnosti v uživatelském manuálu a obr. „VYVÁŽENÍ“.) Solární kolektory musí být velmi dobře vyvažovány už během montáže. Během montáže mějte na obou stranách vždy rozdíl maximálně jednoho panelu.

7) Pomocný solární panel [2] by měl být upevněn k TRAXLETM [1]. Čep B na pomocném solárním panelu [2] se má uchytit do díry B vyvrtané do TRAXLETM [1]. Konektor se má propojit. Je přísně zakázáno připojovat nějaké předměty ke konektoru.

8) Výstupní kabel [8] Má být upevněn k TRAXLETM a nikoliv k ráhnu. Ohebná smyčka má být na výstupní ose.

9) Foto/video halogenový reflektor 300W (nikoliv infračervený) je možno použít k otestování pohybu kompletního systému mezi východní a západní krajní polohou. Vzdálenost mezi žárovkou a pomocným solárním panelem [2] musí být stále alespoň 300 mm (abychom se vyvarovali přílišného zahřátí). Úhel pohybu má být větší než 90o.

Instrukce k instalaci a údržbě

POPIS ZAŘÍZENÍ – Celý mechanismus tvoří jedna pohyblivá jednotka TraXle (1), která je vybavena primárním solárním panelem (2), který má dvojí funkci. Dodává energii stejnosměrnému motoru podle pohybu Slunce po obloze. Motor je umístěn v pohyblivé jednotce. Oba konce osy jsou utěsněny jako prevence před vystavením mechanismu prachu a parám. Tak je zaručena dlouhá životnost a provoz s minimální údržbou i v nejhorších podmínkách. Solární kolektory jsou umístěny na ráhnech (4), která jsou upevněna k pohyblivé ose pomocí U-třmenů (5).

PROVOZ A ÚDRŽBA – Díky unikátní konstrukci pohyblivé jednotky není nutná údržba během pravidelného provozu. Důsledkem přirozeného pohybu celého zařízení není nutné obvyklé čištění solárních kolektorů jako v případě stacionárních kolektorů. Jen v podmínkách s velmi drsným podnebím bude nutná občasná údržba a čištění kolektorů a pohyblivého systému. Zvláště je třeba pravidelně kontrolovat U-třmeny držící ráhna (4) a ukotvení, abychom se ujistili, zda nejsou uvolněny. Zvláště upevnění držící konce pohyblivé osy musí být velmi dobře utaženo.

VŮLE (přesnost sledování) - TRAXLE obvykle osciluje s vůlí v rozmezí + 10o (nikoliv vakl + 2o na počátku funkce). To je standardní pracovní mód zařízení. Vůle spolu s novým samosvorným převodem předurčuje zařízení k práci dokonce i v podmínkách velmi silného větru, kde jiná zařízení již nemohou spolehlivě fungovat. Odpoledne vibrující ráhno naráží na stojan, který je opatřen plastovými nárazníky. Později je ráhno přitisknuto ke stojanu (noční vibrace jsou podstatně omezeny).

ZÁVADY V PROVOZU – Jestliže se zařízení zastaví, je možné, že je mechanicky zablokované, nebo nevyvážené. Tehdy je důležité zkontrolovat spojení a úhel solárních panelů s řídící jednotkou a napravit chyby. Jestliže je poškozen řídící panel, je třeba jej nahradit jiným podle instrukcí. Případné poškození primárního systému konzultujte s výrobcem. V žádném případě se nepokoušejte sami opravit závadu v primárním systému.

POUŽITÉ MATERIÁLY TraXle:

TraXle (1) Mořské vodě odolná hliníková slitina
Výstupní úchyt Standardní nerezavějící ocel (ČSN 17 241)
Ráhno (4) Mořské vodě odolná hliníková slitina
Upevnění Standardní nerezavějící ocel (ČSN 17 241)

ZŘETEL NA BEZPEČNOST – Je třeba ohradit prostor kolem solárního systému, aby k němu neměla přístup zvířata a nepovolané osoby, zvláště děti. Plot zároveň zmírní poryvy větru. Ukotvení musí odolat i nejhorším místním větrným podmínkám. Více než 0.1m3 betonu na každý čtvereční metr plochy solárních panelů. Bezpečnostní koeficient >2!

Veškerá instalace musí být v souladu s místními obecními vyhláškami!
Veškerou odpovědnost za škodu, úraz osob či nesoulad s místními vyhláškami nese kupující/ instalující.
Doporučuje se umístit dobře viditelné výstražné znamení “Pozor elektrické zařízení”.

VYVÁŽENÍ – Aby jednotka řádně pracovala, musí být dobře vyvážena. Nedokonalé vyvážení způsobí snížení výkonu a spolehlivosti (ZÁRUKA). Na vertikální ose X musí být těžiště ráhna na ose Traxle nebo mírně 1-5 mm pod osou. Tloušťka distančních podložek závisí na typu solárních panelů. Na obr.1 je vidět, jak distanční podložky ovlivňují vyvážení kompletního systému. Distanční podložky jsou součástí sady TraXle a měly by být vždy použity, jak je uvedeno v instalačních pokynech. Současně musí být panel upevněn ekvidistančně v ose Y, aby bylo zajištěno vyvážení. Panely musí být stejného typu a stejné hmotnosti na obou stranách TraXle. Je zakázáno připojovat k ráhnu předměty, které mohou způsobit nerovnováhu systému. Předvrtané díry v ráhnu mohou být požadovány v objednávce a budou přizpůsobeny uvedenému typu panelů.

Obr.1 Vliv distančních podložek na vyvážení při naklonění systému

MECHANICKÁ ZÁRUKA NA ZAŘÍZENÍ

Odpovědnost firmy Poulek Solar, s.r.o. je limitována na závady, které se objeví během jednoho (1) roku od zakázky. Poulek Solar, s.r.o. opraví závady na zařízení, které způsobily vady materiálu nebo mechanizmu, pokud zařízení bylo instalováno a provozováno obvyklým způsobem. Případné práce a vlastní zásahy do zařízení ruší podmínky záruky.

Vadná část musí být na náklady odesílatele doručena výrobci spolu s kopií faktury v průběhu záruční doby. Součást musí být v původním stavu bez změn a úprav, které činí záruku neplatnou.

Poulek Solar, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za závady na zařízení vzniklé v důsledku:

  • Poškození v důsledku nevhodné instalace (zvláště špatného vyvážení).
  • Nesprávného používání, nevhodného uložení či údržby.
  • Poškození výrobku v důsledku živelných pohrom, jako jsou silné vichřice, námraza, bouře nebo jiné pohromy.
  • Osazení zařízení větším než doporučeným počtem fotovoltaických panelů či nevhodným typem panelů.
  • Poškození v důsledku nevhodného balení vracené zásilky.
  • Poškození v důsledku chemických vlivů.

TRAXLETM PST - 3/3 - SAL304

Technické údaje

Hmotnost zařízení Max. 8 kg/m2
Standardní velikost 1-15m2 (0.1-2 kW)
Délka TRAXLE 2-7 m
Hmotnost kolektorů Max. 20 kg/m2
Přesnost sledování +10° (AM 1.5)
Vůle bez zátěže (na počátku funkce) +2o
Úhel sledování Max.120o
Max. statický kroutící moment 500-1.500 N.m
Kroutící moment vztažený na plochu 2 N.m/m2 (AM 1.5)
Maximální rychlost větru 140 km/h
Ráhno (4) Mořské vodě odolná hliníková slitina
Doba ranní reorientace 7 min.
Rozmezí teplot -30+80oC
Ochrana proti vodě a prachu IP67

Seznam přiložených dílů

Dodávka základního systému přizpůsobená N kusům PV modulů obsahuje:

1 ks TRAXLE [1], 100mm průměr
1 ks řídící panel [2]
N/2+1 ks ráhno [4] "U" a/nebo “L“ hliníkové profily
N/2+1 ks M6 U-třmen [5] -100mm průměr (pro upevnění ráhen k TRAXLE)
4N ks distanční trubičky 12mm průměr. Trubička je vložena mezi ráhno a PV panel (viz instalační instrukce)
4N ks M6x40 (DIN 933) šrouby, matice a podložky (pro přišroubování PV panelů k ráhnům)
2 ks "L" hliníkové profily [7] (které zarovnají PV moduly-viz instalační instrukce). Jen u TRAXLE delší než 3.5m.
N + 2 ks M6x16 (DIN 933) šrouby, matice a podložky (pro přišroubování ráhna a "L" hliníkových profilů). Jen u TRAXLE delší než 3.5m.

Další části přiložené v dodávce kompletního systému:

2 ks M6 U-třmen -23mm průměr (k upevnění 70mm prům. výstupní trubky ke "stojanu")
4 ks M6 matice (DIN 6923) a podložky (k upevnění výstupní trubky ke "stojanu")
3 ks Kotvy (k upevnění trojnožky k zemskému podloží)
2 ks Stojan („nohy“) [3] "U" hliníkové profily (Výstupní osa TRAXLE je upevněna k stojanu.)
3 ks kotvících “U“ profilů s M8 šrouby, podložkami a maticemi (přechod mezi stojanem a kotvou)

Naše celosvětově patentované technologie téměř zdvojnásobí Vaši energetickou PV [kWh] produkci

DALŠÍ NAŠE WWW STRÁNKY
seo | webdesign | webhosting
eSolutions company s.r.o.