Fotovoltaické systémy

Fotovoltaický (PV) solárny systém TRAXLE spája veľmi efektívne sledovače Slnka TRAXLE a obojstranné c-Si monokryštalické fotovoltaické moduly TRAXLE, čo môže zvýšiť množstvo vyrobenej elektrickej energie až o 55% v porovnaní s pevnými PV systémami. Sezónne môže zvýšenie množstva vyrobenej energie predstavovať až 75%.

V prípade záujmu o naše produkty nám zašlite Vašu požiadavku alebo nás kontaktujte priamo.

Porovnanie štandardných fotovoltaických prvkov a produktov TRAXLE.

Solárny čerpací systém TRAXLE s obojstrannými panelmi môže až zdvojnásobiť množstvo načerpanej vody napr. na pitie alebo na zavlažovanie.

Sú len dva zanedbateľné rozdiely vo vzhľade obojstranných PV modulov TRAXLE a štandardných jednostranných PV modulov:

  • Na zadnej zalaminovanej strane obojstranných panelov je použitá transparentná vrstva namiesto bielej v opačnom prípade
  • Ako kontakt na zadnej elektróde je namiesto celoplošného kontaktu použitý pokovovaný hrebienok

Pretože je malý alebo žiadny rozdiel v cene štandardných a obojstranných solárnych modulov, je výhodnejšie používať obojstranné moduly, ktoré poskytujú o 10-20% viac energie v porovnaní so štandardnými jednostrannými s rovnakým menovitým výstupným výkonom, a to hlavne z troch dôvodov:

  • Automatický pohyblivý stojan solárnych kolektorov so sledovačom Slnka a s polárnou osou umožňuje dopad svetla odrazeného zemským povrchom na zadnú stranu kolektorov. Využitie energie žiarenia dopadajúceho na zadnú stranu fotovoltaických panelov umožňuje zvýšiť celkové množstvo vyrobenej energie o 5-10% pre typické albedo 0,3 v porovnaní s jednostrannými panelmi. Odrazivosť povrchu v mieste inštalácie solárneho systému sa v tomto prípade premieta do množstva vyrobenej energie. Vysokú odrazivosť pre viditeľné žiarenie má napr. kremenný piesok, vápnom natrená stena alebo sneh, horšiu odrazivosť má napr. tráva alebo hlina a veľmi nízku odrazivosť má napr. čadičová skala
  • Systém so sledovačom Slnka je obyčajne po celú noc orientovaný na západ v polohe, kde večer predchádzajúceho dňa ukončil svoju činnosť. Ráno po východe Slnka teda určitý čas dopadá priame žiarenie na zadnú stranu panelov, než dôjde k reorientácii celého systému na východ. Využitie tohto žiarenia pri obojstranných paneloch môže zvýšiť množstvo vyrobenej energie ešte o ďalších 2-5% podľa miestnych podmienok
  • Obojstranné fotovoltaické solárne panely sú priechodné pre infračervené žiarenie. To spôsobuje zníženie ich teploty v porovnaní s jednostrannými panelmi o 5-12°C. To je zvlášť výhodné pri pohyblivých solárnych systémoch s miernym koncentrátorom žiarenia (C = 1,6), kde sú fotovoltaické panely vystavené vyššej intenzite žiarenia. Tieto systémy je vhodné montovať na vyšší stojan, aby sa dobre chladili vplyvom prúdenia vzduchu. Meranie ukazuje, že teplota obojstranných fotovoltaických (c-Si) panelov umiestnených na automatickom pohyblivom stojane je o 5-10°C nižšia, než je pri jednostranných (c-Si) paneloch integrovaných do strechy. V prípade pohyblivých stojanov s hrebeňovým koncentrátorom žiarenia (C = 1,6) a s obojstrannými panelmi je rozdiel teploty oproti jednostranným panelom integrovaným do strechy menší než 4-5°C. Zníženie teploty pri obojstranných paneloch môže zvýšiť množstvo vyrobenej energie o 3-5% v dôsledku vyššej účinnosti fotovoltaickej premeny energie pri nižšej teplote solárnych panelov. Redukovaná teplota taktiež predlžuje životnosť solárnych fotovoltaických panelov, pretože sa tak predchádza degradácii polymérov v ich zapuzdrení spôsobenej vyššou teplotou jednostranných panelov

Kombinácia všetkých troch vyššie uvedených efektov môže teda zvýšiť množstvo vyrobenej energie o 10-20% v porovnaní s rovnakým fotovoltaickým systémom s jednostrannými panelmi, s pohyblivým stojanom a s hrebeňovým koncentrátorom žiarenia.

Obr 2

Je teda vidno, že celkové zvýšenie množstva vyrobenej energie predstavuje skutočne 100% v prípade systému s obojstrannými panelmi, pohyblivým stojanom a hrebeňovým koncentrátorom žiarenia oproti systému s pevným stojanom, bez koncentrátora žiarenia, s jednostrannými panelmi. Zvýšenie množstva načerpanej vody predstavuje až 150%, lebo systém sa omnoho dlhší čas pohybuje nad prahovou hodnotou. Prvý vrchol s lokálnym maximom v ranných hodinách zodpovedá fotovoltaickej premene priameho slnečného žiarenia dopadajúceho na zadnú stranu solárneho systému pred jeho rannou reorientáciou na východ.

Naše celosvetovo patentované technológie takmer zdvojnásobia
Vašu energetickú
PV [kWh] produkciu

ĎALŠIE NAŠE WWW STRÁNKY
seo | webdesign | webhosting
eSolutions company s.r.o.